Obchodní podmínky a reklamační řád

Obecná ustanovení

 1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti SJUT s.r.o. Prodejní sítí SJUT s.r.o. se rozumí on-line propojená prodejní místa (tzn. prodejní místa společnosti SJUT s.r.o. a prodejní místa smluvních partnerů SJUT s.r.o.) a on-line prodej na webových stránkách SJUT s.r.o. na adrese www.ticketa.eu. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes obchodní úsek SJUT s.r.o. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.
 2. Společností SJUT s.r.o. se rozumí společnost SJUT s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložce 147370, IČ: 28517105, DIČ: CZ28517105, se sídlem Nademlejnská 1088/18, Hloubětín, 198 00 Praha 9. Další kontakty SJUT s.r.o. naleznete zde.
 3. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.
 4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

Postup při nákupu vstupenek

 1. Vstupenky zakoupíte na portálu www.ticketa.eu nebo v prodejní síti SJUT s.r.o.
 2. Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být připočítány nevratné poplatky za technické zpracování vstupenek, zejména pokud jde o jejich vystavení, kontrolu a doručení zákazníkovi („Distribuční poplatek“). Distribuční poplatek je uveden v souhrnu každé objednávky a je stanoven ve výši asi 2-5% z ceny vstupenek.
 3. S cenami vstupenek se zákazník může seznámit na webových stránkách www.ticketa.eu  nebo při jejich nákupu na prodejním místě SJUT s.r.o.
 4. Při nákupu vstupenek na www.ticketa.eu je zákazník seznámen s konečnou cenou za nákup vstupenek včetně příslušného Distribučního poplatku poté, co byly vstupenky zákazníkem přidány do košíku a zákazník potvrdil jejich vložení přes tlačítko „Dokončit nákup“.
 5. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Reklamační řád

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti SJUT s.r.o. se řídí těmito Obchodními podmínkami.
 2. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.
 3. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
 4. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti SJUT s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, tel apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost SJUT s.r.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
 5. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost SJUT s.r.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, mínus servisní poplatek 10%. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.
 6. Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky SJUT s.r.o., vyplní zákazník formulář pro vrácení vstupného v sekci kontakt/refundace vstupenek bez zbytečného odkladu. Vstupné bude zákazníkovi vráceno bankovním převodem na účet případně přes kartové centrum, který zákazník za tím účelem společnosti SJUT s.r.o. písemně sdělí;
 7. Bude-li vraceno vstupné postupem podle bodu 15., zákazník souhlasí s tím, že mu nebudou vráceny Distribuční poplatky, příp. jiné poplatky dle podmínek koupi vstupenky či podmínek pro vrácení vstupného uvedených v těchto jiných podmínkách anebo přímo na vstupence.
 8. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude SJUT s.r.o. postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní ustanovení bodů 3. až 4. shora. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.
 9. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou obchodnímu úseku SJUT s.r.o. na e-mailovou adresu: info@ticketa.eu.
 10. U společnosti SJUT s.r.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti SJUT s.r.o.
 11. V případě nákupu vstupenek v důsledku systémové chyby vám budou peníze automaticky vráceny na váš účet.

Ochrana osobních údajů

 1. Společnost SJUT s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici zde.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. SJUT s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.
Latest Posts
Categories
 • Žádné rubriky